Apr 19, 2011

New Earthquake Messages from our Favorite Artists!

http://www.hakusensha.co.jp/message/index.html

Just Added:
  • Bisco Hatori
  • Hino Matsuri
  • Hibiki Wataru
  • Ichiharu Koma ("The Scarecrow of Oz" very cute!)
  • Banri Hidaka
  • Akizuki Sorata
  • Takagi Shigeyoshi